สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 3 3 6 1
ป.2 5 1 6 1
ป.3 2 4 6 1
ป.4 6 3 9 1
ป.5 7 2 9 1
ป.6 2 2 4 1
อ.1 1 2 3 1
อ.2 0 1 1 1
อ.3 3 3 6 1
รวม 29 21 50 9

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 3 3 6 นางสาวชนิสรา ชุมทอง นางสาวผกาสินี ปางเก้
ป.2/1 5 1 6 นางสาวชนิสรา ชุมทอง นางสาวผกาสินี ปางเก้
ป.3/1 2 4 6 นางพาฝัน เขื่อนเพชร นางสาวผกาสินี ปางเก้
ป.4/1 6 3 9 นางพาฝัน เขื่อนเพชร นางสาวผกาสินี ปางเก้
ป.5/1 7 1 8 นางสาวผกาสินี ปางเก้
ป.6/1 2 3 5 นางสาวผกาสินี ปางเก้
อ.1/1 1 2 3
อ.2/1 0 1 1
อ.3/1 3 3 6
รวม 29 21 50  
โรงเรียนบ้านสันต้นขาม

เลขที่ 4 หมู่ที่ 16
ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

-

suntonkham2562@gmail.com

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านสันต้นขาม. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon